Citaten 2019

instructies en citaten in pdf

   

De leerlingen mogen schrijven in het Duits, het Frans, het Engels en het Nederlands.

De leerlingen kiezen één van de vier onderstaande citaten. De vorm waarin men het essay schrijft is volledig vrij : men kan een filosofische analyse maken, men kan argumenteren pro of contra, zelfs pro én contra de filosofische stellingname die men in het gekozen citaat leest,...

De maximum lengte van de essays is vastgelegd op 1500 woorden, dus ca. 3 pagina’s.

Het is verboden de eigen naam, de school, of zelfs de gemeente of de stad … te vermelden in de essays. De leerkrachten moeten nakijken of de essays op een anonieme manier zijn ingediend: de gegevens van de leerlingen en de scholen worden ingegeven in het elektronische systeem « easychair » maar de essays zelf moeten dus anoniem zijn, zo niet wordt het essay gediskwalificeerd.

Een school mag per 50 studenten in de derde graad slechts één essay indienen voor de Belgische preselectie.

De criteria voor de beoordeling tijdens de Belgische preselectie zijn dezelfde als voor de eigenlijke IPO:

The criteria of evaluation are:

  • relevance to the topic / relevant zijn voor het gekozen citaat
  • philosophical understanding of the topic / filosofisch begrip tonen van het onderwerp van het gekozen citaat
  • persuasive power of argumentation / overtuigingskracht van de argumentatie
  • coherence / coherentie
  • originality / originaliteit

 

Nederlandse citaten, 2019

 

1/ Confucius / Kongzi, « De Gesprekken / Analecten / Lunyu », XII, 19 : 

“Ji Kangzi vroeg Confucius naar regeren, met de woorden: ‘Wat zou U ervan denken als ik allen die niet de Weg volgen terecht zou stellen, teneinde hun die wél de Weg volgen tegemoet te komen?’ Confucius antwoordde: ‘Als U regeert, waarom zou U dan nog gebruikmaken van terechtstellingen ? Door zelf steeds het goede te willen, maakt U dat het volk ook goed wordt. De morele kracht van de hoogstaande mens is als de wind. De morele kracht van minderwaardige lieden is als het gras. Als de wind over het gras gaat, moet het gras buigen.’” Vertaling door Kristofer Schipper: Confucius : de gesprekken, gevolgd door Het leven van Confucius door Sima Qian. Amsterdam & Antwerpen: Uitgeverij Augustus, 2014, p. 258.

 

2/ Aristoteles, Politica, I, 13, 6-7 ; 1260a :

“Dat is ook zonder meer het principe dat ons leidt bij onze studies over de ziel: zij bevat immers van nature het regerende en het geregeerde, waaraan we verschillende voortreffelijkheden toeschrijven, te weten aan het deel dat de rede (logos) bezit, en aan het redeloze (álogon) deel. Het is duidelijk dat het ook met de andere fenomenen op dezelfde wijze gesteld is, zodanig dat de meeste gevallen van regeren en geregeerd-worden natuurlijk zijn. De vrije regeert inderdaad op een andere manier over de slaaf dan het mannelijke over het vrouwelijke en de volwassen man over het kind, en bij iedereen zijn de zielsdelen aanwezig, maar ze zijn dat op een verschillende manier. De slaaf, immers, bezit het overleggende vermogen (to bouleutikón) helemaal niet; de vrouw bezit het wel, maar het mist autoriteit, en ook het kind heeft het, maar nog onvolgroeid (atelés). Vertaling Herman De Ley, http://www.cie.ugent.be/aristoteles/index.htm

 

3/ « Wat is waarheid ? »  Pontius Pilatus in het Evangelie van Johannes 18, 38. Men kan deze vraag combineren met Friedrich Nietzsche, Genealogie van de moraal, 3, 24 : « De wil tot waarheid heeft een kritiek nodig — hiermee willen we onze eigen taak omschrijven —, de waarde van de waarheid dient bij wijze van proef eens ter discussie gesteld te worden... » Vertaling door Thomas Graftdijk, Nietzsche, Over de genealogie van de moraal. Een polemisch geschrift. Amsterdam & Antwerpen: De Arbeiderspers, 1994, p. 165.

 

4/ “Misschien heeft U al eens met de gedachte gespeeld dat niets er werkelijk toe doet (nothing really matters), omdat wij binnen tweehonderd jaar allemaal dood zullen zijn.” Thomas Nagel, What does it all mean? A very short introduction to philosophy. Oxford University Press, 1987, p. 95. (Eigen vertaling.)