Wedstrijdreglement

ALGEMEEN

De Belgische Preselectie voor de Internationale Filosofie Olympiade (Belgian Preselection to the International Philosophy Olympiad – BPIPO) is een jaarlijkse wedstrijd voor jongeren uit de laatste jaren secundair onderwijs in België (Vlaanderen, Brussel, Wallonië). De eerste Belgische Preselectie voor de Internationale Filosofie Olympiade werd ingericht in 2012 – een samenwerking tussen Scholengroep Panta Rhei (GO!) en de Universiteit Gent.

 1. De BPIPO is een jaarlijkse filosofische essayschrijfwedstrijd voor jongeren die als bedoeling heeft filosofie als vak, de filosofische houding en filosoferen als methode te promoten binnen het secundair onderwijs in België (Vlaanderen, Brussel, Wallonië).
 2.  
  1. Deelname aan de Belgische Preselectie van de Internationale Filosofie Olympiade (Belgian Preselection to the International Philosophy Olympiad - BPIPO) staat open voor alle leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs in België (Vlaanderen, Brussel of Wallonië), ongeacht de onderwijsvorm.
  2. Jongeren die niet in België school lopen kunnen enkel aan deze wedstrijd deelnemen indien er in het land van herkomst geen Nationale Filosofie Olympiade of preselectie voor de Internationale Filosofie Olympiade wordt georganiseerd. De lijst met deelnemende landen aan de IPO, consulteerbaar via de site van de IPO, vormt hier het beslissende criterium.
  3. Jongeren die thuisonderwijs volgen en in België wonen, kunnen eveneens deelnemen aan de BPIPO. Zij dienen de organisatoren tijdig te contacteren.
 3. Deelname aan de Belgische Preselectie van de Internationale Filosofie Olympiade (Belgian Preselection for the International Philosophy Olympiad - BPIPO) staat open voor jongeren van de derde graad secundair onderwijs.
 4. Scholen die leerlingen wensen af te vaardigen voor de BPIPO dienen contact opnemen door zich aan te melden via  zich vertrouwd te maken met de online uploadprocedure zoals uitgelegd op de website onder 'Indienen essays'.
 5. Wedstrijddagen
  1. De preselecties gaan door op de participerende scholen zelf in de aangegeven periode. Het indienen van de essays verlopen via een centraal upload-systeem (zie hiervoor 'indienen essays'). Deadline wordt jaarlijks aangegeven.
  2. Elke deelnemende school dient de upload zelf te regelen. Studenten mogen niet zelf, individueel hun essay uploaden maar doen dit via de verantwoordelijke leerkracht/organisator van de deelnemende school. Dit uploaden dient in één keer te gebeuren per school waarbij de verantwoordelijke leerkracht/organisator zijn/haar geldig schooladres gebruikt. Per ingediend essay zal men de gegevens van de leerlingen één voor één moeten ingeven in het online-systeem.
  3. De essays moeten in pdf-formaat geüpload worden en mogen geen enkele verwijzing bevatten naar de identiteit van de leerling en/of de deelnemende school. Deze informatie is namelijk enkel voor het online-indienformulier bestemd. De essays moeten volledig anoniem beoordeeld kunnen worden.
 6. Op de BPIPO schrijven leerlingen binnen een tijdsbestek van maximum 2 uur een filosofisch essay van maximum ca. 1500 woorden
 7. De taal van het essay in de voorronde kan het Engels, Frans, Duits of Nederlands zijn. In de IPO zelf kunnen Belgische leerlingen enkel in het Engels of het Spaans schrijven (het mag niet in de moedertaal van de leerling zijn).
 8. Het thema van het essay wordt jaarlijks vastgesteld door de organisatie van de BPIPO en wordt meegedeeld op de website.
 9. Het schrijven van het essay gebeurt individueel. Externe hulp is niet toegelaten. De scholen garanderen dat de leerlingen geen internet, encyclopedieën en andere hulpmiddelen gebruiken tijdens het schrijven van de essays. Deelname impliceert ook dat de scholen garanderen dat de essays geschreven zijn door enkel en alleen de leerlingen zelf, zonder hulp van leerkrachten en derden. Overtreden van deze regel leidt automatisch tot diskwalificatie. 
 10. Het schrijven van het essay gebeurt op een computer ZONDER internetaansluiting. Overtreden van deze regel leidt automatisch tot diskwalificatie.
 11. Tijdens het schrijven van het essay wordt een vertalend en/of verklarend woordenboek toegestaan. Het te gebruiken of gebruikte woordenboek mag geen aantekeningen bevatten. Het woordenboek moet ten allen tijde kunnen worden voorgelegd aan een lid van de jury indien daarnaar wordt gevraagd.
 12. Tijdens het schrijven worden geen elektronische, papieren of andere hulpbronnen toegestaan. Overtreden van deze regels wordt geïnterpreteerd als fraude en leidt automatisch tot diskwalificatie.
 13. Scholen die de preselectie op de eigen school organiseren zullen worden gecontroleerd op een correct verloop. Dit kan door gesprekken met de betrokken personeelsleden van de school en/of al dan niet deelnemende leerlingen. De leerlingen van scholen die structureel frauderen worden gediskwalificeerd voor de preselectie van dit jaar en kunnen pas na twee jaar opnieuw een aanmelding doen voor de BPIPO.

BEOORDELING

 1. Alle juryleden zijn filosofisch geschoold en/of hebben ervaring binnen het filosofieonderwijs en beoordelen de essays onafhankelijk van elkaar.
 2. Elk essay wordt geanonimiseerd en geüniformiseerd, zodanig dat subjectieve voorkeuren van de juryleden zo veel mogelijk worden uitgeschakeld.
 3. In de beoordeling van de essays worden de normen van de IPO gevolgd. Dit betekent concreet dat volgende evaluatiecriteria worden gehanteerd:
  1. Relevantie:
   1. Hoe goed heeft de deelnemer de vraag begrepen?
   2. In hoeverre kan de deelnemer relevant bewijsmateriaal aanleveren om zijn/haar these te ondersteunen/uit te werken?
   3. In hoeverre slaagt de deelnemer er in om gepaste voorbeelden/illustraties bij de eigen redenering uit te werken?
  2. Filosofisch inzicht in het onderwerp
   1. In hoeverre geeft de deelnemer blijk van inzicht in filosofische thema’s?
   2. Hoe goed kan de deelnemer gebruik maken van filosofische argumentatievormen en concepten?
  3. Kracht van de argumenten
   1. Hoe beklijvend, genuanceerd en subtiel is de opbouw van de argumenten?
  4. Coherentie
   1. In hoeverre slaagt de deelnemer erin om zijn argumenten coherent vorm te geven?
   2. Is de opgebouwde redenering logisch, zijn er geen denk- of argumenteerfouten te bespeuren?
  5. Originaliteit
   1. In hoeverre slaagt de deelnemer er in een eigen persoonlijk origineel antwoord op de probleemstelling/het uitgangspunt te formuleren?
   2. Hoe verrassend is de opbouw/de conclusie van het essay?
 4. Elk van de vermelde evaluatiecriteria onder (17) krijgt een gewicht van “20”, wat resulteert in een totaalscore op 100.
 5. De selectie van de beste essays loopt over twee of drie ronden:
  1. De deelnemende school kan eventueel een eigen selectie houden en dient enkel de beste essays in : één essay per 50 leerlingen in de derde graad.
  2. Uit de eerste ronde worden de beste 10 essays weerhouden, wat betekent de essays met de hoogste score op 100.
  3. In de tweede ronde worden de 10 overblijvende essays opnieuw doorgenomen door een een topjury (de volledige lijst van juryleden voor de tweede ronde is consulteerbaar op de website van de BPIPO). Deze bepaalt een rangorde van de beste 10 essays (met name die essays met de hoogste score op 100) die naar de eindronde gaan.
  4. Uit de tien finalisten worden uiteindelijk 2 laureaten (gewoonlijk de eerste twee van de rangorde) geselecteerd. Indien een van de laureaten, of beide, niet kunnen deelnemen aan de Internationale Olympiade, wordt de volgende in de rangorde gevraagd ons land te verdedigen op de IPO.  
 6. De tien essays die de eindronde halen ontvangen een persoonlijk commentaar van minstens één van de juryleden.
 7. De tien finalisten worden bekend gemaakt tijdens een aangekondigde ceremonie (datum en plaats aan te kondigen).
 8. Er worden in totaal 10 prijzen uitgereikt: twee hoofdprijzen die gepaard gaan met de afvaardiging naar de International Philosophy Olympiad en acht eervolle vermeldingen. De tien finalisten ontvangen hiervan een attest en nog een attentie. De vliegreizen en de kosten voor het verblijf (overnachtingen, eten) zijn volledig op kosten van de organisatie.

Opmerkingen over het wedstrijdreglement en de algemene organisatie van de BPIPO zijn welkom via